Category: Education

เคล็ดลับการจำคำศัพท์

เคล็ดลับการจำคำศัพท์ จำอย่างไรให้ไม่ลืมเคล็ดลับการจำคำศัพท์ จำอย่างไรให้ไม่ลืม

          การจำคำศัพท์ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญสำหรับการเรียนภาษา ไม่ว่าจะภาษาไหนก็ตาม เพราะถ้าหากเรารู้คำศัพท์เยอะก็จะช่วยให้เราสามารถสื่อสาร และ เรียนรู้ภาษานั้น ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ดังนั้นวันนี้เราจึงนำเคล็ดลับการจำคำศัพท์มาฝากหลาย ๆ คนที่กำลังเรียนภาษาต่าง ๆ อยู่ จำอย่างไรให้ไม่ลืม และ สามรถนำไปใช้ในชีวิตได้ มาเริ่มกันเลยค่ะ แบ่งหมวดหมู่ของคำศัพท์ไว้ อันดับแรกเลยคือ การแบ่งหมวดหมู่ของคำศัพท์ไว้เป็นหมวดต่าง ...

จำบทเรียนแม่นด้วยการใช้สี

เคล็ดลับ! จำบทเรียนแม่นด้วยการใช้สีเคล็ดลับ! จำบทเรียนแม่นด้วยการใช้สี

เคล็ดลับ! จำบทเรียนแม่นด้วยการใช้สี         ในวัยเรียน หลาย ๆ คนจะต้องจดจำเนื้อหาความรู้ของแต่ละวิชา เพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จในการเรียนหรือการสอบ แต่จะจำได้อย่างไร ในเมื่อวิชาที่เรียนก็มีหลายวิชาแถมแต่ละวิชาเนื้อหายังเยอะอีก ถ้าใครอยากจำบทเรียนได้แม่นขึ้นเอาเคล็ดลับนี้ไปลองใช้กันดู อยากจำแม่น ต้องทำอย่างไร?           หาสมุดน่ารักที่คุณชอบ แล้วลองสรุปบทเรียนด้วยตัวเอง อาจสรุปเป็น Mind Mapping ก็จะช่วยให้คุณเข้าใจและจดจำบทเรียนได้มากขึ้น ...

ความสำคัญโรงเรียนขนาดเล็ก

ความสำคัญโรงเรียนขนาดเล็กและรูปแบบการพัฒนาความสำคัญโรงเรียนขนาดเล็กและรูปแบบการพัฒนา

การศึกษาไทยเป็นรูปแบบของการศึกษา ที่มาพร้อมกับความพยายามในการจัดสรรระบบการเรียนการสอนให้ทั่วถึงจึงมีโรงเรียนขนาดเล็กเกิดขึ้นตามชุมชนและท้องถิ่นต่างๆที่อยู่ห่างไกลหรือเป็นโรงเรียนในชนบทเป็นโรงเรียนบนเขาโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีความสำคัญที่มีส่วนในการส่งเสริมและจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับชุมชนและตัวเด็กในท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองดังนั้นวันนี้การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กจึงถือว่ามีส่วนสำคัญในการจัดการระบบการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งและรูปแบบของ พัฒนาที่ควรทำมี 7 รูปแบบดังนี้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมชั้นเรียนซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้แบบช่วงชั้นและการเรียนรู้แบบคละชั้นเพราะเรามักจะพบว่าปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กคือการที่มีครูไม่ครบชั้นเรียนดังนั้นการยุบชั้นเรียนจึงเป็นการจัดการเพื่อให้ครูได้มีการสอนโดยที่ไม่ต้องทิ้งห้องเรียนแต่จะมีการปรับการสอนภายในห้องนั้นให้เหมาะสมกับตัวเด็กและบริบทของการเรียน การบูรณาการหลักสูตรเป็นการนำความรู้มาประมวลไว้ในหน่วยเดียวกันซึ่งในกรณีที่โรงเรียนที่ มีครูไม่ครบชั้นเรียนจะต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่โรงเรียนกำลังพบเจอแล้วนำไปใช้ให้เกิดผลตามที่ต้องการซึ่งเนื้อหารายวิชาที่สอนนั้นสามารถดำเนินการได้จากการนำวัตถุประสงค์ตลอดจนเนื้อหาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกันมาเชื่อมโยงสู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการจนนำมาสู่การกำหนดกิจกรรมเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป การให้ความร่วมมือของชุมชนเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่สำคัญและเรื่องเร่งด่วนในกรณีที่ขาดแคลนครูและงบประมาณไม่เพียงพอ ตลอดจนผู้ปกครองสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่นจึงมีผลต่อการให้ความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน การใช้ ICT ไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ให้โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยี รูปแบบโรงเรียนเครือข่ายเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนหลักและการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่างๆและพัฒนางานสอนให้มีคุณภาพ การผสมผสานวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยมากที่สุด การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงรวมถึงมี ความเป็นประชาธิปไตย โดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอีกทั้งยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของคนทั้งภายในและภายนอก นี่คือ 7 ...