Day: November 20, 2020

อุปกรณ์ในห้องแล็ป

วิธีการเลือกซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำวิธีการเลือกซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ

ปัญหามลพิษทางน้ำหรือสภาวะน้ำเน่าเสียนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการปล่อยน้ำเน่าเสียหรือสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น้ำลำคลองของบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงสถานบริการอื่น ๆ  ที่อยู่ในพื้นที่หรือละแวกใกล้เคียงกับแม่น้ำ ซึ่งเมื่อน้ำเน่าเสียระบบนิเวศในน้ำก็แย่ลงทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำขาดอากาศหายใจและตายในที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงมีการรณรงค์และควบคุมไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ลงในแม่น้ำ เพื่อเป็นการป้องกันน้ำเน่าเสียได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงงานอุตสาหกรรมได้มีข้อกำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่งติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำ เพื่อที่จะวัดคุณภาพของน้ำในโรงงานตัวเองก่อนที่จะมีการปล่อยลงสู่สาธารณะเพื่อป้องกันการเกิดมลพิษหรือมลภาวะทางน้ำได้ ดังนั้นเครื่องวัดคุณภาพน้ำจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือวัดที่มีความจำเป็นและสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมไม่แพ้เครื่องมือวัดตัวอื่นเลย ซึ่งเครื่องมือวัดคุณภาพที่เราเห็นขายกันนั้นก็มีความหลากหลายรูปแบบ และมีคุณสมบัติหรือการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป หากเราต้องการที่จะซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำมาติดตั้งที่โรงงานของเรานั้นต้องมีข้อควรพิจารณาหรือวิธีการเลือกซื้อเช่นกัน เพื่อจะได้เครื่องวัดที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับเรา วิธีการเลือกซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ควรเลือกซื้อเครื่องวัดให้เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งตัวเครื่องวัดจะมีแบบที่ติดตั้งเฉพาะเลยกับแบบที่พกพาได้ ...