Fluent Focus Lifestyle อาชีพมัณฑนากรที่เป็นมากกว่านักออกแบบตกแต่งภายใน

อาชีพมัณฑนากรที่เป็นมากกว่านักออกแบบตกแต่งภายในอาชีพของมัณฑนากรหรือออกแบบอินทีเรียร์ คือ การรับออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคาร โดยการนำความรู้และความคิดในด้านศิลปะ การออกแบบ การผลิตและการตลาดมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อทำการก่อสร้างให้สำเร็จสมบูรณ์  ให้เหมาะกับฟังก์ชั่นและรสนิยมของผู้อยู่อาศัย 

การออกแบบตกแต่งภายในของมัณฑนากร 

  • ออกแบบตกแต่งพื้นที่ภายในอาคาร สถานประกอบการ บ้านพักหรือที่อยู่อาศัย พื้นที่จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการต่าง ๆ 
  • ออกแบบการจัดวางสินค้าภายในตู้แสดงสินค้า หรือจัดมุมแสดงสินค้าในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ในห้างสรรพสินค้าหรือสถานประกอบการต่าง ๆ 
  • ออกแบบตกแต่งภายในที่นอกเหนือไปจากอาคาร สถานที่ หรือภายในบ้านพัก เช่น ออกแบบตกแต่งภายในยานยนต์ อาทิเช่น รถยนต์ เรือ หรือเครื่องบิน 
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน โดยการนำความรู้และความคิดในด้านศิลปะ การออกแบบ การผลิตและการตลาดมาผสมผสานเข้าด้วยกัน 

ลักษณะของงานอาชีพของมัณฑนากร 

ตามที่อาชีพของมัณฑนากร จะเป็นผู้ที่ทำการคิดและวางแผนในการรับออกแบบตกแต่งภายในอาคาร สถานที่ทำงานหรือบ้านพักอาศัย ซึ่งมัณฑนากรจะต้องทำการดำเนินงานร่วมกับผู้ว่าจ้างในขั้นตอนต่างๆ โดยมีลักษณะงานดังนี้ 

1. ทำการจดรายละเอียดตรงตามความต้องการของลูกค้า สำหรับการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสร้างความประทับใจและทำให้เป็นที่สะดุดตามากที่สุด 

2. ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของงาน การคำนวณงบประมาณราคาที่ต้องใช้ในการรับออกแบบตกแต่งภายในทั้งหมด โดยต้องคำนึงถึงการเลือกวัสดุคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยและตรงตามเป้าหมายในการใช้ภายในอาคาร 

3. เสนองบประมาณและแบบแผนที่วาดให้กับลูกค้า โดยให้ลูกค้าทำการพิจารณาและดัดแปลงเพิ่มเติม  

4. หลังจากที่แบบได้รับการแก้ไขจนสมบูรณ์แล้ว จะส่งแบบต่อให้กับช่าง เช่น ช่างไม้ หรือช่างเชื่อมเหล็ก เพื่อให้ดำเนินงานตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้ 

5. ดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนถึงระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างงานในการรับออกแบบตกแต่งภายใน 

6. ให้คำแนะนำและพูดคุยปรึกษากับช่าง เกี่ยวกับแบบแผนของงานออกแบบแผนของงานออกแบบ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานให้ออกมาตรงตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้กำหนดไว้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ในการทำงานของอาชีพของมัณฑนากรหรือออกแบบอินทีเรียร์ ซึ่งโดยปกติแล้ว จะต้องปฏิบัติงานในการรับออกแบบภายในรวมไปถึงการรับออกแบบภายนอกสำนักงาน ซึ่งในการดำเนินงานบางครั้งอาจจำเป็นต้องนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อมาประยุกต์ใช้ โดยเป็นตัวช่วยสำหรับงานออกแบบตกแต่งภายในอาคารและสถานที่ ให้มีความสะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้น