Fluent Focus Education ความสำคัญโรงเรียนขนาดเล็กและรูปแบบการพัฒนา

ความสำคัญโรงเรียนขนาดเล็กและรูปแบบการพัฒนา


ความสำคัญโรงเรียนขนาดเล็ก

การศึกษาไทยเป็นรูปแบบของการศึกษา ที่มาพร้อมกับความพยายามในการจัดสรรระบบการเรียนการสอนให้ทั่วถึงจึงมีโรงเรียนขนาดเล็กเกิดขึ้นตามชุมชนและท้องถิ่นต่างๆที่อยู่ห่างไกลหรือเป็นโรงเรียนในชนบทเป็นโรงเรียนบนเขาโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีความสำคัญที่มีส่วนในการส่งเสริมและจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับชุมชนและตัวเด็กในท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองดังนั้นวันนี้การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กจึงถือว่ามีส่วนสำคัญในการจัดการระบบการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งและรูปแบบของ พัฒนาที่ควรทำมี 7 รูปแบบดังนี้

  1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมชั้นเรียนซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้แบบช่วงชั้นและการเรียนรู้แบบคละชั้นเพราะเรามักจะพบว่าปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กคือการที่มีครูไม่ครบชั้นเรียนดังนั้นการยุบชั้นเรียนจึงเป็นการจัดการเพื่อให้ครูได้มีการสอนโดยที่ไม่ต้องทิ้งห้องเรียนแต่จะมีการปรับการสอนภายในห้องนั้นให้เหมาะสมกับตัวเด็กและบริบทของการเรียน
  2. การบูรณาการหลักสูตรเป็นการนำความรู้มาประมวลไว้ในหน่วยเดียวกันซึ่งในกรณีที่โรงเรียนที่ มีครูไม่ครบชั้นเรียนจะต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่โรงเรียนกำลังพบเจอแล้วนำไปใช้ให้เกิดผลตามที่ต้องการซึ่งเนื้อหารายวิชาที่สอนนั้นสามารถดำเนินการได้จากการนำวัตถุประสงค์ตลอดจนเนื้อหาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกันมาเชื่อมโยงสู่การจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการจนนำมาสู่การกำหนดกิจกรรมเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป
  3. การให้ความร่วมมือของชุมชนเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่สำคัญและเรื่องเร่งด่วนในกรณีที่ขาดแคลนครูและงบประมาณไม่เพียงพอ ตลอดจนผู้ปกครองสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่นจึงมีผลต่อการให้ความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน
  4. การใช้ ICT ไม่ว่าจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ให้โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยี
  5. รูปแบบโรงเรียนเครือข่ายเป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนหลักและการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่างๆและพัฒนางานสอนให้มีคุณภาพ
  6. การผสมผสานวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยมากที่สุด
  7. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงรวมถึงมี ความเป็นประชาธิปไตย โดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอีกทั้งยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของคนทั้งภายในและภายนอก

นี่คือ 7 รูปแบบของการพัฒนาซึ่งเป็นระบบการยุบควบโรงเรียนขนาดเล็กถึงแม้ว่านี่คือรูปแบบการพัฒนาที่อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนขนาดเล็กได้ทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอย่างดีที่สุดสำหรับเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับการศึกษาไม่ได้ด้อยไปกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมือง นั่นเอง