Lifestyle

อาชีพมัณฑนากรที่เป็นมากกว่านักออกแบบตกแต่งภายใน

อาชีพของมัณฑนากรหรือออกแบบอินทีเรียร์ คือ การรับออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคาร โดยการนำความรู้และความคิดในด้านศิลปะ การออกแบบ การผลิตและการตลาดมาผสมผสานเข้าด้วยกันเพื่อทำการก่อสร้างให้สำเร็จสมบูรณ์  ให้เหมาะกับฟังก์ชั่นและรสนิยมของผู้อยู่อาศัย  การออกแบบตกแต่งภายในของมัณฑนากร  ออกแบบตกแต่งพื้นที่ภายในอาคาร สถานประกอบการ บ้านพักหรือที่อยู่อาศัย พื้นที่จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการต่าง ๆ  ออกแบบการจัดวางสินค้าภายในตู้แสดงสินค้า หรือจัดมุมแสดงสินค้าในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ในห้างสรรพสินค้าหรือสถานประกอบการต่าง ๆ  ออกแบบตกแต่งภายในที่นอกเหนือไปจากอาคาร สถานที่ หรือภายในบ้านพัก เช่น ออกแบบตกแต่งภายในยานยนต์ อาทิเช่น รถยนต์ เรือ หรือเครื่องบิน  ออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน โดยการนำความรู้และความคิดในด้านศิลปะ การออกแบบ การผลิตและการตลาดมาผสมผสานเข้าด้วยกัน  ลักษณะของงานอาชีพของมัณฑนากร  ตามที่อาชีพของมัณฑนากร จะเป็นผู้ที่ทำการคิดและวางแผนในการรับออกแบบตกแต่งภายในอาคาร สถานที่ทำงานหรือบ้านพักอาศัย ซึ่งมัณฑนากรจะต้องทำการดำเนินงานร่วมกับผู้ว่าจ้างในขั้นตอนต่างๆ โดยมีลักษณะงานดังนี้  1. ทำการจดรายละเอียดตรงตามความต้องการของลูกค้า สำหรับการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสร้างความประทับใจและทำให้เป็นที่สะดุดตามากที่สุด  2. ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของงาน การคำนวณงบประมาณราคาที่ต้องใช้ในการรับออกแบบตกแต่งภายในทั้งหมด โดยต้องคำนึงถึงการเลือกวัสดุคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยและตรงตามเป้าหมายในการใช้ภายในอาคาร  3. เสนองบประมาณและแบบแผนที่วาดให้กับลูกค้า โดยให้ลูกค้าทำการพิจารณาและดัดแปลงเพิ่มเติม   4. หลังจากที่แบบได้รับการแก้ไขจนสมบูรณ์แล้ว จะส่งแบบต่อให้กับช่าง เช่น ช่างไม้ หรือช่างเชื่อมเหล็ก เพื่อให้ดำเนินงานตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้  5. ดำเนินงานและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนถึงระบบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างงานในการรับออกแบบตกแต่งภายใน  6. ให้คำแนะนำและพูดคุยปรึกษากับช่าง เกี่ยวกับแบบแผนของงานออกแบบแผนของงานออกแบบ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานให้ออกมาตรงตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้กำหนดไว้  จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ในการทำงานของอาชีพของมัณฑนากรหรือออกแบบอินทีเรียร์ ซึ่งโดยปกติแล้ว จะต้องปฏิบัติงานในการรับออกแบบภายในรวมไปถึงการรับออกแบบภายนอกสำนักงาน ซึ่งในการดำเนินงานบางครั้งอาจจำเป็นต้องนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อมาประยุกต์ใช้ โดยเป็นตัวช่วยสำหรับงานออกแบบตกแต่งภายในอาคารและสถานที่ ให้มีความสะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้น